skip to primary navigationskip to content

CV-Yan

Yan Wang

Dep. of Materials Science and Metallurgy, Cambridge University

27 Charles Babbage Road, Cambridge, CB3 0FS, United Kingdom

Email: yw472@cam.ac.uk

EDUCATION                                              

 • University of Cambridge (UK), Materials Science and Metallurgy, PhD candidate, 2018-Pres.
 • Rutgers University (USA), Materials Science and Engineering, Research Assistant, 2018.
 • Peking University (China), Microelectronics, M.S., 2016.
 • Jiangnan University (China), Microelectronics, B.S., 2013.

RESEARCH INTERESTS                                          

Electronic and photoelectronic devices based on two-dimensional transition metal dichalcogenides

HONORS AND AWARDS

 • MRS Fall Meeting Graduate Student Award (Gold Winner), 2019
 • Trinity-Henry Barlow Scholarship, Cambridge University-Trinity College, 2018
 • Excellent graduate student, Peking City, 2016
 • National Scholarship, Peking University, 2014-2015
 • Exceptional Award for Academic Innovation, Peking University, 2014-2015
 • May Fourth Scholarship, Peking University, 2013-2014

MENTORING HIGHLIGHTS

 • Rutgers RISE (Research Intensive Summer Experience) program (2018) – Mentor to Jenny Martinez for 10 weeks’ research.
 • Broadening Participation in Materials Undergraduate Student Event at the 2017 MRS Fall Meeting – Mentor to Monika Eggenberger

PUBLICATIONS

 1. Yan Wang, Jong Chan Kim, Ryan J. Wu, Jenny Martinez, Xiuju Song, Jieun Yang, Fang Zhao, Andre Mkhoyan, Hu Young Jeong, Manish Chhowalla. “Ultra-clean van der Waals contacts between three-dimensional metals and two-dimensional semiconductors”, Nature 568, 70–74 (2019)
 2. Jieun Yang, Abdul Rahman Mohmad, Yan Wang, Raymond Fullon, Xiuju Song, Fang Zhao, Ibrahim Bozkurt, Mathias Augustin, Elton J. G. Santos, Hyeon Suk Shin, Damien Voiry, Hu Young Jeong, Manish Chhowalla. “Ultrahigh current density niobium disulfide catalysts for hydrogen evolution”, Nature Materials (2019).
 3. Xiuju Song, Yan Wang, Fang Zhao, Qiucheng Li, Huy Quang Ta, Mark H Rummeli, Christopher G Tully, Zhenzhu Li, Wan-Jian Yin, Letao Yang, Ki Bum Lee, Jieun Yang, Ibrahim Bozkurt, Shengwen Liu, Wenjing Zhang, Manish Chhowalla. "Plasmon-Free Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Using Metallic 2D Materials", ACS Nano, 13, 7, 8312-8319 (2019)
 4. Jieun Yang, Yan Wang, Maureen J Lagos, Viacheslav Manichev, Raymond Fullon, Xiuju Song, Damien Voiry, Sudip Chakraborty, Wenjing Zhang, Philip E Batson, Leonard Feldman, Torgny Gustafsson, Manish Chhowalla. “Single Atomic Vacancy Catalysis”. ACS Nano (2019)
 5. Zhongkai Cheng, Yan Wang, Deirdre M O'Carroll. “Influence of partially-oxidized silver back electrodes on the electrical properties and stability of organic semiconductor diodes”, Organic Electronics (2019)
 6. Ryan J Wu, Sagar Udyavara, Rui Ma, Yan Wang, Manish Chhowalla, Steven J Koester, Matthew Neurock, K Andre Mkhoyan. “An Inside Look at the Ti-MoS2 Contact in Ultra-thin Field Effect Transistor with Atomic Resolution”, arXiv preprint arXiv:1807.01377 (2018)
 7. Yan Wang, Raymond Fullon, Muharrem Acerce, Christopher E. Petoukhoff, Jieun Yang, Chenggan Chen, Songnan Du, Sin Ki Lai, Shu Ping Lau, Damien Voiry, Deirdre O'Carroll, Gautam Gupta, Aditya D. Mohite, Shengdong Zhang, Hang Zhou, Manish Chhowalla. "Solution-Processed MoS2/Organolead Trihalide Perovskite Photodetectors." Advanced Materials 29, 4, 2017.
 8. Du, Songnan, Gongtan Li, Xuhong Cao, Yan Wang, Huiling Lu, Shengdong Zhang, Chuan Liu, and Hang Zhou. "Oxide Semiconductor Phototransistor with Organolead Trihalide Perovskite Light Absorber." Advanced Electronic Materials 3, no. 4, 2017.
 9. Wenwu Li, Tingting Sha, Yan Wang, Wenlei Yu, Kai Jiang, Hang Zhou, Chuan Liu, Zhigao Hu, and Junhao Chu, “Effects of deposition methods and processing techniques on band gap, interband electronic transitions, and optical absorption in perovskite CH3NH3PbI3 films”, Appl. Phys. Lett. 111, 011906, 2017.
 10. Yan Wang, Zhonggao Xia, Songnan Du, Fang Yuan, Zigang Li, Zhenjun Li, Qing Dai, Haolan Wang, Shiqiang Luo, Shengdong Zhang, Hang Zhou “Solution-Processed Photodetectors based onOrganic-inorganic Hybrid Perovskite and Nanocrystalline Graphite”, Nanotechnology, 27, 175201, 2016.
 11. Yan Wang, Zhonggao Xia, Jun Liang, Xinwei Wang, Yiming Liu, Chuan Liu, Shengdong Zhang and Hang Zhou, “Towards printed perovskite solar cells with cuprous oxide hole transportinglayers: a theoretical design”, Semiconductor Science and Technology. 30, 054004, 2015 (one of theSemiconductor Science and Technology Highlights of 2015).
 12. Xiao Du, Yan Wang, Zhonggao Xia, Hang Zhou, "Perovskite CH3NH3PbI3 Heterojunction Solar Cells via Ultrasonic Spray Deposition", Applied Mechanics and Materials, vol 748, pp. 39-43, 2015.